http://sof.isoc.se/Soflogo2.gif

Sveriges Internetoperatörers Forum

Innehåll

1.     Kallelse till årsmöte i Svenska OperatörsFöreningen (SOF) 1

Årsmöte kommer att äga rum på Marriott Courtyard Kungsholmen Stockholm Hotel Rålambshovsleden 50 i Stockholm 2017-04-06 kl 15:30. 1

2.     SOF Bakgrund inför årsmötet 2

Historik och bakgrund. 2

Framtid. 3

3.     Tidigare dokument 3

Information om SOF. 4

Årsmötesprotokoll 4

Verksamhetsberättelser. 4

Skrivelser från SOF. 4

SPAM-länkar. 5

 

1.   Kallelse till årsmöte i Svenska OperatörsFöreningen (SOF)

Årsmöte kommer att äga rum på Marriott Courtyard Kungsholmen Stockholm Hotel Rålambshovsleden 50 i Stockholm 2017-04-06 kl 15:30.

Det finns möjlighet att lämna fullmakt för röstning. Då måste följande dokument skrivas ut, fyllas i, signeras och medtas till mötet: fullmaktsof.pdf.

 

Dagordning för mötet:

 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Fastställande av röstlängd

§4 Val av justeringsmän

§5 Mötets behöriga utlysande

§6 Fastställande av dagordningen

§7 Verksamhetsberättelsen

§8 Revisionsberättelse

§9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

§10 Beviljande av ansvarsfrihet

§11 Medlemsavgifter

§12 Val av styrelse, valberedning & revisorer

§13 Val av SOF-representant och suppleant till styrelsen i IIS.

§14 Övriga ärenden

 

Väl mött!
  /Styrelsen gm. Mikael Abrahamsson

 

– * –

2.   SOF Bakgrund inför årsmötet

 

Historik och bakgrund

http://sof.isoc.se innehåller stadgar och de protokoll m m som finns. Här finns den historik som är nedskriven och som inte bara finns i folks huvuden.

 

SOF kallas i flera fall för förening men är formellt ingen förening och det finns inget organisationsnummer (och det har aldrig funnits något).

 

SOFs bankkonto är registrerat som att SOF är en underorganisation till ISOC-SE. Avier:na går just nu till “SOF ℅ Netnod” (på grund av att Kurtis vid tillfället var VD, i övrigt har Netnod inget med SOF att göra). Det finns ca 330.000 SEK på kontot (baserat på avi från 2017), och inga uttags-transaktioner har skett på kontot sen 2002 vad före detta styrelse vet om. Merparten eller alla medel på kontot kommer ifrån tidigare medlemsavgifter.

 

Senaste dokumenterade årsmöte är från 2005, och protokoll m m finns på SOFs hemsida. Det hölls ett årsmöte 2006, men protokoll m m är på okänd plats.

 

En viktig funktion som SOF har är att man utnämner en ordinarie ledamot och en suppleant till IIS styrelse. Detta ingår i IIS-stiftelsens stadgar där SOF specifikt nämns. Sen ungefär 2005 har detta varit Mikael Abrahamsson som ordinarie ledamot. Just nu är Mattias Karlsson suppleant. IIS behöver en bred sammansättning i sin styrelse och SOF-representanterna har historiskt varit personer med bred teknisk kompetens. Det finns andra organisationer som nominerar jurister, ekonomer och kompetenser från andra områden. https://www.iis.se/om/organisation/urkund-och-stadgar/

 

SOF har också blivit tillfrågade av TU-stiftelsen att föreslå lämpliga kandidater att ingå i Netnods styrelse. Detta är dock inget formellt uppdrag.

 

Senaste ordföranden i SOF är/var Kurt Erik “Kurtis” Lindqvist oavsett vilket årsmöte man tittar på (2005/2006). Styrelsesammansättningen från 2005 kan man se i protokollet på SOFs hemsida.

 

SOF var en organisation där (främst) tekniker från ISPer deltog för att tillsammans komma fram till lösningar på problem man hade, t ex operationella frågor om samtrafik, eller bara skapa samsyn i olika saker. Se minnesanteckningar på SOFs hemsida.

 

Framtid

 

Det finns i huvudsak två vägar framåt.

 

Antingen lägger man ned SOF och följer stadgarna och ger pengarna på kontot till ISOC-SE. Om man ska lägga ner bör man fundera på vem som bör ta över nomineringsrätten till IIS styrelse. I övrigt är nedläggningsprocessen relativt enkel, förmodligen kan senaste styrelsen gå till banken och få pengarna överförda till ISOC-SE, alternativt skriva över disponeringsrätten för kontot till ISOC-SEs styrelse.

 

Andra alternativet är att fortsätta SOFs verksamhet i någon form. Avier skickas under tiden 12-15:e mars ut till organisationer i medlemsregistret från 2006, och till de som uttryckt önskan om att bli medlemmar. Dessa organisationer kan efter att ha betalt årsavgiften (och därmed är medlemmar) utse representanter som har rösträtt på årsmötet. Dessa kan välja en ny styrelse för SOF.

 

Denna nya styrelse kan sen med hjälp av den gamla styrelsen från 2005 (och eventuellt ISOC-SEs styrelse) gå till banken med båda årsmötesprotokollen, röstlängder m m, och återigen ta kontroll över kontot. I och med detta skulle SOF kunna påstås utan tvekan existera igen. Om så önskas kan man ansöka om organisationsnummer.

 

SOFs framtida verksamhet kan vara allt ifrån att återuppta det man gjorde tidigare med diskussioner om operationella, legala eller motsvarande frågor, eller så blir SOF något annat. De kommande årsmötena bör fokusera på vad SOF kan göra, hur man gör det, och vem som gör det.

 

Den tidigare styrelsen anser generellt att formalian för att återuppväcka SOF inte är ett problem, utan problemet är att hitta personer som är aktiva. SOF slutade attrahera aktivitet för att branschen ändrade sig och ISPerna var organiserade annorlunda än tidigare, och färre personer och organisationer var intresserade av att aktiva sig i SOFs regi.

 

– * –

3.   Tidigare dokument

 

Senaste Minnesanteckningar:

 

21 jan 1998

12 mar 1998

3 jun 1998

11 sep 1998

16 okt 1998

24 nov 1998

19 jan 1999

8 april 1999

29 juni 1999

26 augusti 1999

14 okt 1999

25 nov 1999

20 jan 2000

15 mars 2000

4 maj 2000

13 juni 2000

5 sep 2000

17 okt 2000

22 nov 2000

30 jan 2001

15 mars 2001

2 maj 2001

11 juni 2001

6 sep 2001

22 okt 2001

4 dec 2001

22 jan 2002

11 mars 2002

24 April 2002

29 Maj 2002

19 Augusti 2002

3 Oktober 2002

20 November 2002

9 Januari 2003

24 Februari 2003

8 April 2003

23 Maj 2003

25 Augusti 2003

27 Oktober 2003

8 December 2003

9 Februari 2004

11 Maj 2004

4 Juni 2004

8 Oktober 2004

31 Augusti 2004

8 Oktober 2004

15 November 2004

29 Mars 2005

20 Oktober 2005

30 November 2005

Information om SOF

Vad är SOF?
Stadgar

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 30 November 2005
Årsmötesprotokoll 23 Maj 2003
Årsmötesprotokoll 24 April 2002
Årsmötesprotokoll 11 juni 2001
Årsmötesprotokoll 13 juni 2000
Extra årsmötes protokoll 5 september 2000

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 1 April 1999 - 31 Mars 2000
Verksamhetsberättelse 1 April 2000 - 31 Mars 2001
Verksamhetsberättelse 1 April 2002 - 31 Mars 2003
Verksamhetsberättelse 1 April 2003 - 31 Mars 2004

Skrivelser från SOF

Minnesanteckningar från mote med TRIC 20/8-01
SOF remiss till Domännamnsutredningen
SOF synpunkter till domännamnsutredningen - minnesanteckningar

SOF remiss till IT-infrastrukturutredningen

SPAM-länkar

Gemensam skrivelse till Lagutskottet ang. ändring i Marknadsföringslagen
Pressmeddelande 18 feb 2000
SPAM costs Internet millions every month
Opt-in vs opt-out
20 reasons for opt-in
Gartner rapport som beskriver SPAM situationen i USA
Test av mängden skräppost (Amar Andersson, Telia Nät)

Mailadress: info@sof.isoc.se   Hemsida: http://sof.isoc.se

Senast uppdaterad 16 Mars 2017 av Lars-Johan Liman